Kategorie: Informace pro členy

Zápis z volební schůze 09.09.2020

Zápis z výroční volební členské schůze OS ČLK Praha - západ

konané v Radotíně dne 09.09.2020

1) Úvod - MUDr. Hujo - přivítání přítomných, zahájení schůze.

2) Návrh programu schůze přednesl MUDr. Hujo- předseda představenstva OS -z celkového počtu 172 členů OS přítomno 12 členů -návrh programu byl jednomyslně schválen

3) Volba návrhové komise - Dr. Dudek, Dr. Hujo, Dr. Dvořák - schválena

Volba volební komise - Dr. Březovský, Dr. Raková, Dr. Vlčková - schválena

Volba mandátové komise - Dr. Maloch, Dr. Říhová E., Dr. Linhart T. - schválena

4) Volba předsedy OS - navržený kandidát Dr. Marcel Hujo byl tajnou volbou jednomyslně zvolen .

5) Volba představenstva: navržení kandidáti - Dr. Dercová, Dr. Hujo, Dr. Linhart K., Dr. Říhová E., Dr. Štrosová, Dr. Vlčková, Dr. Maloch byli tajnou volbou jednomyslně zvoleni

6) Volba delegátů sjezdu - navržen Dr. Linhart K., zvolen 12 hlasy

7) Volba náhradníka delegáta sjezdu - Dr. Březovský zvolen 12 hlasy

8) Volba revizní komise - navržení kandidáti: Dr. Raková, Dr. Dudek, Dr. Šíp byli jednomyslně schváleni .

9) Volba čestné rady - navržení kandidáti - Dr.Březovský., Dr. Březovská, Dr. Pokorná R., Dr. Dvořák, Barešová byli jednomyslně schváleni . Doplňující volby do plného počtu členů proběhnou po získání zájemců o práci v tomto orgánu OS.

10) Zprávu o činnosti OS ČLK PZ přednesl Dr. Hujo, vyzval přítomné, aby upozorňovali nepřítomné kolegy na nutnost hlášení změn - zvl. pracoviště, bydliště, pracovní pozice.. , poděkoval sekretáři Mgr. Říhovi za odvedenou práci.

11) Zprávu o hospodaření přednesl Mgr. Říha - OS hospodařilo v uplynulém období vždy s  vyrovnaným rozpočtem, průběžně se zmenšuje počet neplatičů.

12) Zpráva revizní komise - celkově narostl počet stížností - v uplynulém obdoví balo řešeno 26 stížností. V současné době řeší odstupující RK 2 stžnosti. Nově zvolená RK má k řešení 1 stížnost.

13) Zpráva čestné rady - ČR neřešila žádnou kauzu.

14) Protože schůze nabyla usnášeníschopná, vzali přítomní výše uvedené zprávy na vědomí.

15) Vzhledem k problémům s ČS a.s. Představenstvo navrhuje změnu banky. 16) Závěr a poděkování za účast.

Zapsal Mgr. M.Říha

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.