Kategorie: Informace pro členy

Stavovský předpis č. 16 - celoživotní vzdělávání

Dopis MUDr. Kubka, prezidenta ČLK

· Informace o schválené novele SP-16
· Informace o stavu spolupráce ČLK s ČLS JEP v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů.


Vážená paní předsedkyně.
Vážený pane předsedo.

Jak jistě víte, delegáti XXV. Sjezdu ČLK nepotvrdili změny SP 16 přijaté představenstvem ČLK v průběhu roku 2011. SP 16 od listopadu 2011 tedy platil v podobě schválené v roce 2008. V důsledku tohoto rozhodnutí delegátů sjezdu by přišla ČLK podle střízlivého odhadu za jeden kalendářní rok o částku převyšující 1 milion korun.

Konkrétní důsledky rozhodnutí delegátů sjezdu, kterými se zabývali účastníci porady předsedů OS ČLK dne 16.12.2011 v Praze:
· Neexistuje příloha k SP-16, jejíž vytvoření mělo zpřehlednit požadavky ČLK a usnadnit proces akreditace pro žadatele.
· Není vyřešena otázka komerčních prezentací u e-learningového vzdělávání.
· ČLK nadále nese náklady spojené s akreditací elektronických forem CME a didaktických testů v časopisech, čímž ekonomicky podporuje komerční subjekty.
· ČLK nadále dotuje komerční subjekty žádající o zařazení svých akcí do systému CME tím, že od nich nemůže vybírat poplatky za administrativní úkony (tisk a rozesílání certifikátů...).
· Členové Asociace pro celoživotní vzdělávání (ČLS JEP, I. LF, IPVZ), v případě že nevyužívají k pořádání vzdělávací akce spolupracující osoby, hradí ČLK za registraci každé vzdělávací akce pouze 500,- Kč bez ohledu na množství komerčních prezentací. Dva roky trvající zkušenosti se spoluprací např. s ČLS JEP ukázaly, že ČLK není schopna zabránit zneužívání této výhody ze strany členů Asociace, kteří vůči ČLK formálně přejímají roli pořadatele vzdělávacích akcí ve skutečnosti pořádaných jinými - většinou komerčními subjekty. Na úkor ČLK se tak jiné subjekty obohacují.
· Zůstává v platnosti zastaralé ohodnocení aktivní účasti na vzdělávacích akcích (přednášky...) a publikační činnosti.
· CME garantované ČLK není kompatibilní s evropským systémem garantovaným UEMS a jeho akreditační komisí EACCME, když nesplňuje požadavek minimálně 40-50 kreditů za rok při omezení 1 kredit za 1 vzdělávací hodinu, 3 kredity za ½ vzdělávacího dne a maximálně 6 kreditů za 1 den. Rovněž diplomy udělované ČLK lékařům splňujícím pravidla CME nemohou být uznávány v ostatních zemích EU, neboť požadavek ČLK na zisk 50 kreditů za období 5 let je příliš nízký.
· Skutečnost, že požadavky kladené na lékaře v rámci CME garantovaného ČLK jsou příliš mírné, znemožňuje komoře vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění pro držitele diplomů celoživotního vzdělávání.

Na základě usnesení představenstva ČLK z prosince 2011 a v souladu s doporučením většiny účastníků porady předsedů OS ČLK konané 16.12.2011, připravil prezident ČLK ve spolupráci s oddělením vzdělávání a s právním oddělením ČLK novelu SP 16, která řeší ekonomickou část celoživotního vzdělávání organizovaného ČLK, přičemž zároveň ponechává počet kreditů nutných k vydání diplomu celoživotního vzdělávání i pravidla pro přidělování počtu kreditů jednotlivým vzdělávacím akcím v podobě dle SP-16 platného od roku 2008. O těchto otázkách bude v souladu se závěry porady předsedů OS ČLK ještě probíhat v orgánech ČLK diskuse.

Dále bych vás rád informoval o stavu spolupráce ČLK s ČLS JEP v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů.

Dne 14.12.2011 zaslal předseda ČLS JEP prof. Blahoš prezidentovi ČLK dopis obsahující část usnesení mimořádného Sjezdu delegátů ČLS JEP:
„ČLS JEP, jako člen Asociace pro celoživotní vzdělávání, bude hradit ČLK maximálně 500,- Kč + DPH za registraci akce, jíž je ČLS JEP organizátorem a garantem. Bude-li ČLK trvat na dalších poplatcích, bude ČLS JEP postupovat ve shodě s § 22 zákona č. 95/2004 Sb. Delegáti mimořádného sjezdu ČLS JEP pověřují předsednictvo ČLS JEP, aby rozhodnutí mimořádného sjezdu delegátů předalo představenstvu ČLK jako podklad k dalšímu jednání."
Představenstvo ČLK se seznámilo s dopisem předsedy ČLS JEP profesora Blahoše a diskutovalo o něm.
Představenstvo ČLK zároveň vzalo na vědomí upozornění ekonomického oddělení, že ČLS JEP dluží lékařské komoře za období 7-12/2011 celkem 413 620,- Kč za registraci vzdělávacích akcí dle Stavovského předpisu č. 16. Představenstvo uložilo prezidentovi ČLK, aby jednal s ČLS JEP o uhrazení této dlužné částky.

S kolegiálním pozdravem MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Garmin bluechart ms... odpovědět

Turbo linux red hat edition cd rom jewel case

http://rafoofi.0fees.us/hexiv/viber-for-windows-full-working-creative.html
Winnie the pooh kindergarten wfrench and spanish jewel case
http://terptinkcraf.0fees.us/xaboqetyl/internet-cell-boost-boost-speeds.html
Lenovo thinkcentre a61 desktop pc series driver update and drivers installation dvd disk
http://mutenma.0fees.us/xiboliqy/nero-8360-ultra-edition-full-working-keymaker.html
http://macertmes.freehostingking.com/tezib/fashion-solitaire-deluxe-free-download-full-version.html
<a href="http://roughrentno.phpzilla.net/zomacyqu/magix-movie-edit-pro-16-plus-90160.html">magix movie edit pro 16 plus 9.0.1.60</a>
<a href=http://stencontumb.000a.biz/rabicoby/kaspersky-anti-virus-for-windows-workstations-6041424.html>kaspersky anti virus for windows workstations 6.0.4.1424</a>